වචන කවුන්ටරය

අපගේ වචන කවුන්ටරය ගණනය කිරීමට පහතින් ඔබේ පෙළ අලවන්න සහ වචන සහ අක්ෂර ගණන ඔබට කියන්න:

පිටපත් කළා!
0
වදන්
0
අක්ෂර

වචන කවුන්ටරය: පෙළෙහි ඇති වචන වලට විරුද්ධ වන්නේ කෙසේද

1. වචන ගණන් කිරීමට, අපගේ කොටුවට පෙළ අලවන්න

2. අපගේ වැඩසටහන වචන සහ ඡේද ගණන් කරනු ඇත

3. අපගේ වචන කවුන්ටරය සැබෑ කාලය තුළ ප්රතිඵල පෙන්වනු ඇත

4. අවසන්, අපගේ වචන කවුන්ටරය ගැන ඔබේ මිතුරන්ට කියන්න

වචන කවුන්ටරය